Onze stichting


Juttersgeluk streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Samen zorgen voor een schonere zee, minder afval en hergebruik van waardevolle grondstoffen. Dat is wat ons drijft. Innovatie en samenwerking is onze kracht. Juttersgeluk is een waardevolle leer- en werkplaats waar we samen de kansen die de zee en het strand ons bieden, ontdekken en benutten.

Juttersgeluk is een stichting en door de overheid erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat bedrijven en particulieren belastingvrij kunnen schenken. Door onze ANBI-status ziet de overheid erop toe dat financiële middelen of schenkingen uitsluitend besteed worden aan het nastreven van de doelstellingen die in de statuten zijn opgenomen. Sinds 1 januari 2014 geldt een wettelijke publicatieplicht voor ANBI’s. Neem bij vragen contact met ons op via info@juttersgeluk.nl.

Juttersgeluk is op initiatief van Suzanne Klaassen opgericht op 19 maart 2015. Lees meer over het ontstaan van Juttersgeluk in het artikel “praktisch idealisme” in het zomernummer 2021 van VN.

Algemene gegevens
naam: Stichting Juttersgeluk
adres: Tetterodeweg 27a, 2051 EG  Overveen
telefoon: 06 577 34 209
e-mailadres: info@juttersgeluk.nl

Triodos Bank
Stichting Juttersgeluk  NL62 TRIO 0390 3492 32

Kamer van Koophandel / RSIN
KvK nr: 62918257
RSIN: 8550.13.850

Het bestuur van Stichting Juttersgeluk oefent haar taken volledig onbezoldigd uit:
Dhr. Martijn Arnoldus (voorzitter)
Dhr. Ido de Vries (algemeen bestuurslid)
Mw. Pieta Booij (secretaris)
Dhr. Frank Dijkstra (penningmeester)

Jaarverslag over het jaar 2022>

Beleidsplan 2023 >

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2022 >

Boek Nu